Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası

1641

1948-ci ildə Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda Fransız dili kafedrası yaradılıb. 08.08.2017-ci il tarixindən 1/290 saylı əmrə əsasən kafedra “Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı” kafedrası adlanır. Fransız dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı kafedrası f.f.d., dos. N.İ.Məmmədovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.

Kafedrada təsdiq olunmuş ştat cədvəlinə əsasən 12 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyyəti və 1 laborant fəaliyyət göstərir.

Kafedranın missiyası

Respublikamız üçün fransız dili mütəxəssisləri hazırlamaqdır.Kafedranın qarşısında duran əsas vəzifə fransız dilinin tələbələrə ali məktəb səviyyəsində tədris olunmasıdır. Kafedranın məqsəd və vəzifələrinə daxil olan əsas iş iki istiqməti nəzərdə tutur. Burada həm öyrədilən dilin nəzəri aspektləri, həm də praktik əhəmiyyəti ön plana çəkilir və bunların qarşılıqlı şəkildə tələbələrə aşılanması keyfiyyəti təmin edir. Nəzəri fənlər kimi  kafedrada fransız dilinin leksikologiyası, fransız dilinin üslubiyyatı, nitq mədəniyyəti, ölkəşünaslıq, Avropa quruculuğu, tədqiqatın üsulları, praqmatikanın əsasları, sosiolinqvistika, koqnitiv dilçiliyin əsasları, diskurs təhlili və semantik təhlil tədris olunur. Praktik aspektə isə fransız dili, aşağı orta oxu və nitq, orta oxu və nitq, yuxarı orta oxu və nitq və yüksək oxu və nitq, fransız dilində məişət leksikası, fransızdilli mətbuat, yazılı mətnlərin şərhi tədris olunur.

Kafedranın professor-müəllim heyyəti təcrübəli və peşəkardır. Kafedranın təcrübəli mütəxəssisləri gənc müəllimlərə elmi-metodik məsləhətlər verir, onların peşəkar bir müəllim kimi formalaşması üçün əllərindən gələni edirlər.

Kafedranın fəaliyyəti

– Respublikamız üçün yüksək ixtisaslı fransız dili mütəxəssisləri hazırlamaqdır. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi üçün yuxarıda adları sadalanan fənlər bakalvr və magistr səviyyələrində tədris olunur;

– elmi məruzələr, o cümlədən dissertasiyalar dinlənilir və müzakirə olunur;

– kafedranın əməkdaşları müxtəlif dərsliklər, dərs vəsaitləri, lüğətlər, monoqrafiyalar və məqalələr üzərində işləyirlər;

– tədrisdə baş verən innovasiyalarla və islahatlarla bağlı müxtəlif məsələlər müzakirə olunur;

– ixtisasartırma kursları təşkil olunur;

– kafedra üzvlərinin təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə bir-birinin dərsində iştirakı və açıq dərslərin təşkili;

– ayda bir dəfədən az olmayaraq kafedra iclasları keçirilir.

 

Kafedrada tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə:

a) Əsas fənlər bloku:

 1. Fransız dilinin leksikologiyası
 2. Fransız dilinin üslubiyyatı
 3. Ölkəşünaslıq
 4. Fransız dili – səviyyə B1, B1+
 5. Fransız cəmiyyəti
 6. Avropa quruculuğu
 7. Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 8. Aşağı orta oxu və nitq – 1, 2
 9. Orta oxu və nitq – 1, 2
 10. Yuxarı orta oxu və nitq
 11. Yüksək oxu və nitq
 12. Orta fransız dili – 2
 13. Yuxarı orta fransız dili – 1
 14. Yuxarı orta fransız dili – 2
 15. Yüksək fransız dili

b) Seçmə fənlər bloku:

 1. Fransız dilində məişət leksikası
 2. Fransızdilli mətbuat
 3. Yazılı mətnlərin şərhi

 

Magistratura pilləsi üzrə:

Dilşunaslıq (fransız dili) üzrə:

 1. Tədqiqat üsulları
 2. Praqmatikanın əsasları
 3. Diskurs təhlili
 4. Dil və mədəniyyət
 5. Semasiologiya
 6. Koqnitiv dilçiliyin əsasları
 7. Semantik təhlil

 

Elmi fəaliyyət:

Kafedrada 1 elmlər doktoru (G.Sadıxova 5704.01 “Dil nəzəriyyəsi” üzrə), 3 fəlsəfə doktoru (N.Məmmədov 5709,01 “Roman dilləri” üzrə, Ç.Babaxanova 10.677 “Dil nəzəriyyəsi” üzrə, R.Cabbarov 5709,01 “Roman dilləri” üzrə) fəaliyyət göstərir.

Hal hazırda kafedranın 4 müəllimi fəlsəfə doktorluq dissertasiya işi üzərində çalışırlar.

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən fransız dili ixtisası üzrə çox sayda proqram, dərslik, dərs vəsaiti və lüğət hazırlanmışdır. Aparılan elmi-tədqiqat və metodiki işlər aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

Leksikologiya:

 1. Lexicologie du français contemporain, Bakı-2013, “Turxan” nəşriyyəti, müəllif: R.Cabbarov.
 2. Фразеология, восходящая к Библии и Корану, Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif: G.Sadıxova

Leksikoqrafiya:

 1. Fransızca-Azərbaycanca müxtəsər atalar sözləri lüğəti, Bakı-1999, müəllif: G.R.Sadıxova
 2. Fransızca-Azərbaycanca əsas lüğət (redaktor G.R.Sadıxova), Bakı, 2000
 3. “Fransızca-Azərbaycanca – Azərbaycanca-Fransızca lüğət”, Bakı, TQDK nəşri, 2010 (müəllif: Ç.Babaxanova)
 4. Yeni Fransızca-Azərbaycanca lüğət, “Kövsər” nəşriyyatı, Bakı-2011, müəlliflər: Ç.Babaxanova, H.Rəhimov, R.İsayeva, S.İsazadə, S.Əyyublu, X.Abdullayeva
 5. Azərbaycanca-Fransızca lüğət (redaktor: R.Mikayılov), “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015
 6. Библейская фразеология во французском, азербайджанском и русском языках, Bakı-2012, “Elm və təhsil”, müəllif: G.Sadıxova
 7. Fransız dilində işlənən ingilis alınmaları lüğəti, Bakı-2014, “Elm və təhsil”, müəllif: A.Məqami

Üslubiyyat:

 1. Fransız dilinin üslubiyyatı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015, müəllif: R.Cabbarov
 2. Cours sommaire de stylistique française (Manuel didactique), Bakı-2016, müəllif: R.Cabbarov

Kafedranın müəllimləri orta məktəb və ali məktəb üçün dərsliklərin və proqramlarının müəllifləridir:

 1. Fransız dili. Ilk mərhələ. XXI YNE, Bakı-2002, müəllif: G.Sadıxova
 2. “Actes de parole” – “Danışıq aktları”, Fransz və Azərbaycan dillərində, “Kövsər” nəşriyyatı, 2010, müəllif: Ç.O.Babaxanova
 3. Fransız cəmiyyəti (La société française), ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2015, müəllif: G.Sadıxova
 4. Le français 1 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəllif: Ç.O.Babaxanova
 5. Le français 2 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 2-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəllif: Ç.O.Babaxanova
 6. Le français 8 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2015, “Kövsər” nəşriyyatı, müəllif: Ç.O.Babaxanova
 7. Le français 9 (Livre d’élève) Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün “Fransız dili” (əsas xarici dil kimi) fənni üzrə dərslik, Bakı-2016, “Kövsər” nəşriyyatı, müəllif: Ç.O.Babaxanova
 8. Fransa ölkəşünaslığı, ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016 (müəlliflər: G.Sadıxova, A.Hənifəyev)
 9. Yazılı/şifahi nitq praktikası üzrə ali təhsilinin bakalavr pilləsi üçün proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016 (müəlliflər: A.Hənifəyev, R.Mürşüdova, A.Hacıyev, Ə.Məmmədova)
 10. Kommunikativ qrammatika (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün) seçmə fənni üzrə proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016 (müəllif: K.Kərimova)
 11. Fransızdilli diskurs praktikası (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün) seçmə fənni üzrə proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016 (müəllif: K.Kərimova)
 12. Fransızdilli mətbuat (Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün) seçmə fənni üzrə proqram. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, Bakı-2016 (müəllif: K.Kərimova)

Kafedra əməkdaşlarının xaricdə, İmpact Faktor və Tomson Reyter siyahısında olan jurnallarda çap olunan məqalələri:

a) Tomson Reyter siyahısı:

 1. Biblical phraseology in Azerbaijani language, Sadikhova Gulnara Rakhim, SYLWAN,158(5). ISI Indexed (Thomson Reuters) http://www.sylwan.ibles.org

b) İmpact Faktor siyahısı:

 1. Сопоставительный анализ образов животных в Коране и Библии (фразеологический аспект). Вестник Московского Университета, Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, №4, 2012. Научная электронная библиотека(автор: Г.Садыхова)
 2. Les phraséologismes d’origine coranique en français. International Journal of Innovation and Applied Studies. ISSN 2028-9324, Vol.2m No. 4, Apr. 2013 (auteur : G.Sadikhova)
 3. La représentation des concepts « Dieu » et « Diable » dans les expressions phraséologiques françaises et leurs équivalents en azerbaïdjanais et en russe. Global Journal of Human-Social Science, 2014 GJHSS Volume 14-G Issue 3 Version 1.0. Online ISSN: 2249-460X, Print ISSN: 0975-587X, http//globaljournals.org/GJHSS_Volume14/E-Journal_GJHSS_(G)_Vol_14_Issue_3.pdf (auteur : G.Sadikhova)
 4. Concepts of borrowings in modern science of linguistics, reasons of borrowed words and some of their theoretical problems in general linguistics, Meqami Aygun Khuseyn, International journal of English linguistics Bimonthly. Canada: Canadian center of science and education. Vol. 5, № 6 2015/ISSN-1923-8703 (online)
 5. Comparison of passive voice in the French and Azerbaijani languages, published in Best: IJHAMAS journal, ISSN(P); 2348-0521; ISSN(E); 2554-4728; Impact Factor (JCC): 1.9287? Volume 5, issue 02, February, 2017 (auteur : K.Karimova)

c) Xaricdə çap olunan tezis və məqalələrin siyahısı:

 1. Le renouvellement de l’enseignement du français dans le secondaire en Azerbaïdjan. Strasbourg, SCOLIA. Linguistique et didactique du français. №21, 2007 (auteur : Tch.Babakhanova)
 2. L’interférence et les difficultés des apprenants azerbaïdjanais. Linguistique et didactique du français : rencontres de Bakou. Actes du Iercolloque international franco-azerbaïdjanais Bakou 15-16 mars 2006 N°21, Strasbourg, France, 2007 (auteur : A.Hanifayev)
 3. Sur l’histoire et le développement de la phraséologie française. « Scripta manent » №1. Научныйжурнал Ассоциации открытойдипломатии, Тбилиси, 2011 (auteur : G.Sadikhova)
 4. Библия и Коран в произведениях А.С.Пушкина. Современная филология: теория и практика. Материалы VIМеждународной научно-практической конференции, Москва, 2011 (автор: Г.Садыхова)
 5. Материалы международной научно-практической конференции «Иностранный язык в системе среднего и высшего образования» Пенза-Москва-Решт: Научно-издательский центр «Социосфера». Кафедра иностранных языков факультета государственного управления Московского государственного университета им, М.В.Ломоносова, Гилянский государственный университет, 2011 (автор: А.Магами)
 6. Образы «пчeлы» и «муравья» в Библии и Коране. Современная филология: теория т практика. Материалы VIМеждународной научно-практической конференции. Москва, 2012 (автор: Г.Садыхова)
 7. Application des proverbes dans la classe de FLE. Bulletin SUF. Institut Français de Prague, №75, Prague, 2012 (auteur : G.Sadikhova)
 8. О связи науки и религии. «Ментальная духовная целостность казахской культуры». Сборник материалов республиканской научно-теоретической конференции, Алмааты, 2013 (автор: Г.Садыхова)
 9. О взаимовлиянии различных религиозныхисточников на фразеологический состав языка, «Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами», Сборник научных трудов по итогам 3-й Международной научной конференции, Белгород, 2013 (автор: Г.Садыхова)
 10. Фразеологизмы с компонентом «Бог» во французском и русском языках, «Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики», Материалы ежегодной международной научной конференции, Ч.1., Екатиринбург, 2013 (автор: Г.Садыхова)
 11. Фразеологизмы со словами «дьявол», «сатана», «чёрт» во французском и русском языках, «Фразеология в многоязычном обществе». Сборник статей международной фразеологичнской конференции “EUROPHRAS”

 

Əlaqə

Tel: (+99412) 564-22-47 (daxili 113)

E-mail: [email protected]

SHARE